Privacy Policy | Verozo

U bent hier

Privacy Policy

Data Privacy Policy overeenkomstig de Europese Verordening  (EU) 2016/679 van  27 april 2016.

VEROZO, Belgische beroepsvereniging van zonwering en rolluiken producenten
Vilvoordelaan 126, 1930 Zaventem, België
Tel.: +32 2 313 99 44
E-mail: info(at)verzozo.be

VEROZO is  een Belgische beroepsvereniging  gevestigd in het Brusselse en opgericht sedert 1995; ondernemingsnummer 0841.976.430
Doelstellingen vereniging: studie, bescherming en ontwikkeling van de beroepsbelangen van de producenten van zonweringsystemen en rolluiken in België.

Zaventem, 16 mei 2018

Het is het beleid van VEROZO om de persoonsgegevens  die haar zijn bezorgd  te verwerken  met de grootste zorg en respect. Hierna volgt  de policy van VEROZO  waarbij wordt toegelicht welke gegevens worden verwerkt en wat natuurlijke personen kunnen doen om hun privacy rechten uit te oefenen.

Aard van de persoonsgegevens
In  uw contacten met VEROZO kan het zijn dat u ons persoonlijke gegevens bezorgt. Afhankelijk van het doel kunnen dit zijn  naam, voornaam, telefoon, functie, privé adres of beroepsadres (naam en adres), e-mail, mogelijks ook geboortedatum en -plaats. Dit kan zijn wegens redenen te maken met het lidmaatschap, deelname aan de statutaire vergaderingen, werkgroepen en commissies, maar ook aan opleidingen en events georganiseerd door de vereniging hetzij alleen hetzij in samenwerking met een andere organisatie. Eventueel kunnen ook foto’s of video’s gemaakt worden ter gelegenheid van deze bijeenkomsten. Deze data  vallen onder de Europese Verordening (EU) 2016/679 van  27 april 2016.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld
VEROZO neemt gepaste maatregelen zodat er geen data lekken ontstaan. VEROZO verzamelt de persoonsgegevens  rechtstreeks van de werkgever die lid is van de vereniging.  De persoonsgegevens kunnen ook ontvangen zijn door deelname aan vergaderingen en events en tevens door de inschrijving op de nieuwsbrieven van VEROZO.  VEROZO kan voor de beroepsbelangenbehartiging gebruik maken van data beschikbaar via publieke bronnen zoals op websites. Ze maakt geen gebruik van data aangeleverd  door derde organisaties die dergelijke diensten verlenen. Indien dit zo zou zijn in de toekomst  zal hiervoor voor een contract met zulk een organisatie worden afgesloten die in overeenstemming is met de privacy regels.

Doelstelling van het gebruiken van en de verwerking van persoonsgegevensoection
De data die gebruikt wordt door VEROZO is verbonden aan  de acties  die te maken hebben met het lidmaatschap, doel en activiteiten  voorzien in haar statuten.  In het bijzonder dienen de persoonsgegevens  om u informatie te verschaffen over de activiteiten van de vereniging (nieuwsbrieven, statutaire vergaderingen, werkgroepen en commissies). Voor belangenbehartiging houdt VEROZO contacten bij van academische, politieke en administratieve overheden op regionaal en federaal niveau, van stakeholders en journalisten actief in de bouwwereld. Dit kan in de toekomst ook gaan om persoonlijke data (waaronder geboorteplaats en -datum) die te maken hebben met het organiseren van professionele opleidingen. Het gebruik van  communicatiegegevens  wordt beperkt door de VEROZO nieuwsbrieven die maximaal 4 maal per jaar worden uitgestuurd. VEROZO zal de persoonsgegevens  enkel gebruiken nadat voorafgaand expliciet toestemming is gegeven door de persoon via globale communicatie technologie. Tevens heeft de betrokken natuurlijk persoon op elk moment het recht zijn toestemming terug intrekken. Daarnaast wordt ook persoonsgegevens gebruikt  nodig  voor het uitvoeren van administratie verbonden aan de wettelijke verplichtingen van de vereniging.  Dit kan gaan om aanwezigheid en vermeldingen gemaakt tijdens vergaderingen die opgenomen worden in de notulen. Voor leden van de Raad van Bestuur houdt dit ook in het bijhouden van bijkomende persoonsgegevens zoals huisadres, geboortedatum, copy  van identiteitskaart ten behoeve van de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. VEROZO verbindt  er zich toe dat het gebruik en bijhouden van deze persoonsgegevens beperkt blijft tot de gerechtvaardigde doeleinden zoals hierboven gesteld. Indien de vereniging ook in de toekomst trainingen en opleidingen organiseert zal dit ook bijkomende persoonlijke informatie zijn zoals geboorteplaats en -datum. Het bijhouden van persoonsgegevens zal enkel duren zolang in overeenstemming met de regelgeving noodzakelijk is of in het geval verbonden aan een opleiding voor de duur van de geldigheid van het certificaat.

Mededelen van persoonsgegevens aan derden
VEROZO zal onder geen beding persoonlijke data verkopen aan derde partijen. Het kan evenwel gebeuren dat uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derde partijen in de uitoefening van haar activiteiten. Dit kan gaan bij het organiseren van gezamenlijke events, of voor het delen van gegevens van leden met andere leden. Dit kan ook gaan om persoonsgegevens die vereist worden  voor toegang tot  lokalen van overheidsinstanties. Het kan ook zijn dat VEROZO wordt opgelegd om persoonsgegevens data mee te delen aan overheidsinstanties zoals vereist door de wet of andere regelgeving. 

Bijhouden van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van werknemers van leden verenigingen  wordt bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap van deze laatste in VEROZO, met uitzondering wanneer het lid zelf heeft meegedeeld dat de betrokken werknemer haar organisatie heeft verlaten. In dit laatste geval worden de gegevens ten laatste volledig verwijderd binnen de 6 maanden na deze mededeling.  Verslagen, deelnemerslijsten en briefwisseling met de leden wordt bijgehouden gedurende maximaal 10 jaar  afhankelijk van de regelgeving.  Andere persoonsgegevens worden bijgehouden voor de stricte tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Uw rechten  op privacy bescherming
Op elk ogenblik kan u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die verwerkt worden door VEROZO:
1. Recht om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens
2. Recht tot rechtzetten, vervolledigen, aanpassen van uw persoonsgegevens
3. Het recht om uw persoonsgegevens te wissen (“recht om vergeten te worden”)
4. Recht om de inschrijving op nieuwsbrieven alsook andere communicatie te beëindigen, in dit laatste geval  onder andere bij Velwijziging van functie, bevoegdheden van de betrokkene.
De contactpersoon: Ann Van Eycken; Ann.van.eycken(at)verozo.be; telefoon: +32 2 313 99 44

Veiligheid van uw persoonsgegevens
VEROZO onderneemt alle redelijke, fysische, technologische voorzorgen om te voorkomen dat er
(a) ongoorloofde toegang is tot uw persoonsgegevens
(b) verlies, misbruik, verandering gebeurt van uw persoonsgegevens
Niettegenstaande het bovengenoemde kan absolute veiligheid nooit worden gegarandeerd. Indien data lekken voorkomen wordt dit onverwijld gemeld aan de Privacy Commissie, overeenkomstig de Belgische wet.

VEROZO houdt persoonsgegevens bij op haar persoonlijke server of op servers die gevestigd zijn in de Europese Unie. De staf wordt blijvend op de hoogte gebracht van de principes van de Verordening EC 2016/679 en de procedures die verbonden zijn aan het beheren van persoonsgegevens.

Cookies
Om toegang te hebben tot de VEROZO websites moeten er geen persoonsgegevens worden meegedeeld. Persoonsgegevens zullen alleen mogelijks verzameld  of doorgegeven worden aan de leden bedrijven indien gebruikers vragen stellen via het contactformulier op de VEROZO website.  Evenwel omdat de website Google Analytics gebruikt om het gebruik van de VEROZO website pagina’s te evalueren, kunnen er cookies gebruikt worden.  De informatie verbonden aan de cookies wordt niet gebruikt om personen te identificeren. Meer informatie vindt u op de website van VEROZO. Indien in de toekomst wordt gebruik gemaakt van VEROZO media platform accounts ( twitter, linkedin, facebook, google+, you tube) zullen uw persoonsgegevens worden gedekt door de voorwaarden verbonden aan deze sociale media platforms.

De privacy policy van VEROZO geldt enkel voor de door haar beschikbaar gestelde  website(s), nieuwsbrieven, databases en andere communicatie.  Indien u op websites and platforms bezoekt van derden zelfs via links door VEROZO kanalen  eindigt  de policy van VEROZO.
VEROZO kan haar privacy policy aanpassen telkens wanneer dit nodig is. Deze aanpassing zal meegedeeld worden via aangemelde contacten en op haar website op de privacy policy pagina.

Voor alle vragen m.b.t de privacy policy van VEROZO kan u terecht bij: Ann Van Eycken, ann.van.eycken(at)verozo.be;  telefoon: +32 2 313 99 44

   

 

Tags